Vedtak

Her finner du sammendrag og avgjørelser/vedtak på avsluttede saker behandlet i Elklagenemnda. Sakssammendragene gir et godt bilde av Elklagenemndas virksomhet og praksis i ulike sakstyper.

Vis filtrering

1175 resultater

Type artikkel
Velg område
1175 resultater funnet med valgt filtrering.
 1. Sak: 11-456 Klage vedrørende varslet strømavbrudd – krav om erstatning – Hafslund Nett AS

  Saken gjaldt varslet strømavbrudd og krav om erstatning. Klager krevde forsikringens egenandel på kr 3 000,- dekket på grunn av ødelagt mat i fryser etter strømavbrudd. Hafslund Nett AS viste til at de ved to anledninger varslet kunden om strømutkobling på grunn av planlagte arbeider i fordelingsnettet. Varslene ble lagt i postkasse eller sendt i brevs form. Hafslund Nett AS mente varslingsplikten var oppfylt og avviste erstatningsansvar. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 2. Sak: 11-373 Klage vedrørende erstatning for økonomisk tap som følge av spenningsvariasjoner – Luostejok Kraftlag AL

  Saken gjaldt spørsmål om erstatning for manglende leveringskvalitet som følge av spenningsvariasjoner. Klager hevdet å ha lidt økonomisk tap ved utskiftninger og reparasjoner over en 10 års periode som følge av spenningsvariasjoner. Klager krevde sitt økonomiske tap dekket med kr 18.226,- og forskriftsmessig leveringskvalitet. Innklagede hadde siden 2006 foretatt sporadiske målinger av spenningen i boligen uten å finne verdier utenfor det forskrift om leveringskvalitet tillater. Luftledningsnettet ble forsterket våren 2011 uten at det i følge klager hadde medført noen endring. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 3. Sak: 11-249 Klage vedrørende erstatning for skade på elektrisk utstyr i fritidsbolig – Rødøy-Lurøy Kraftlag AS

  Saken gjaldt erstatning etter lynnedslag. Klager krevde erstatning for den periode hytta hadde vært uten strømforsyning og hevdet lynnedslag var innenfor innklagedes kontrollansvar. Klager mente at hvis innklagede i dette tilfellet skulle være fri for ansvar, betød det i realiteten at alt som het lynnedslag fritok kraftselskap for ansvar og slik verken kunne eller skulle det være. Innklagede viste til at området ble utsatt for tordenvær med påfølgende lynaktivitet som medførte at trafo hvor klagers anlegg var tilkoblet havarerte. Innklagede viste til at transformatoren ble etablert i 2004 og at alt utstyr var nytt og uten feil før lynnedslaget. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 4. Sak: 11-220 Klage vedrørende strømavbrudd etter utløst jordfeilbryter – Elverum Nett AS

  Saken gjaldt økonomisk ansvar for dekning av utgifter til installatør og dekning av tap for ødelagt mat. Klager viste til at det var strømavbrudd i halve huset på grunn av at jordfeilbryteren slo ut. Klager kontaktet installatør for å få utbedret feilen da hun gikk ut fra at feilen var i huset. Klager avviste å betale full nettleie. Innklagede fant det sannsynliggjort at jordfeil hadde oppstått i klagers eget anlegg. Innklagede la til at når klagers jordfeilbryter ikke løste ut ved feil i innklagedes nett, var det en bekreftelse på at klagers jordfeilbryter funksjonerte korrekt og løste ut ved feil i eget anlegg. Nemnda fant enstemmig ikke å kunne anbefale at klager ble gitt medhold.

 5. Sak: 11-166 Klage vedrørende krav om erstatning som følge av spenningsfeil – Troms Kraft AS

  Saken gjaldt krav om erstatning som følge av spenningsfeil i nettet. Klager viste til at boligen ble kontrollert av elektroinstallatør og at det ikke ble funnet jordfeil. Klager hadde problemer med elektrisk utstyr uten at jordfeilbryter slo ut. Innklagede viste til at det ble foretatt spenningsmåling i anlegget og at resultatet var innenfor kravene. Nemnda la til grunn at det ikke var sannsynliggjort årsakssammenheng mellom feil i innklagedes nett og klagers skade og innklagede ble da ikke erstatningsansvarlig. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 6. Sak: 11-84 Klage vedrørende erstatning for skade som følge av strømbrudd – TrønderEnergi Nett AS

  Saken gjaldt erstatningsansvar for skade på elektronikk i kjøleskap etter hyppige strømbrudd. Klager krevde å få erstattet kjøp av nytt kjøleskap og pekte på at det hadde vært fem strømbrudd på seks dager på hytta. Klager hevdet sannsynlig årsakssammenheng mellom strømbruddene og skade på elektronikk i hans kjøleskap. Innklagede kunne ikke se at skaden kunne knyttes opp mot en bestemt hendelse i nettet. Nemnda la til grunn at det ikke var sannsynliggjort årsakssammenheng mellom feil i innklagedes nett og klagers skade og innklagede ble da ikke erstatningsansvarlig. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.