Elklagenemnda

Innhold

Artikkelarkiv

Vis filtrering

1016 resultater

Type artikkel
Velg område
1016 resultater funnet med valgt filtrering.
 1. Vedtak, Ansvarsforhold

  Sak: 11-27 Klage vedrørende erstatning for skade som følge av strømutkobling – Haugaland Kraft AS

  Saken gjaldt uenighet vedrørende avslag på erstatning etter strømutkobling. Klager krevde tilbakebetalt kr 1500 for dekning av kostnader til utbedring av skade i forbindelse med strømutkobling. Innklagede pekte på at de varslet om strømutkobling gjennom kunngjøring i avis dagen før og ved bruk av lokal radio. Avbruddet varte i 3 timer og 10 minutter. Med dissens fant nemnda ikke å kunne anbefale at klager ble gitt medhold.

 2. Vedtak, Ansvarsforhold

  Sak: 11-09 Klage vedrørende avslag på erstatning etter varslet strømutkobling – Hafslund Nett AS

  Saken gjaldt uenighet om erstatning etter varslet strømutkobling. Klager krevde egenandel på 3000,- dekket etter at han oppdaget at fryser og matvarer var ødelagt etter strømutkobling. Innklagede hadde varslet via brev om planlagt utkobling av strøm. Nemnda la til grunn at varslingsplikten var oppfylt og at innklagede ikke var erstatningsansvarlig. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 3. Vedtak, Ansvarsforhold

  Sak: 11-08 Klage vedrørende erstatning for utgifter til undersøkelse av komfyr – Agder Energi Nett AS

  Saken gjaldt krav om erstatning for sjekk av komfyr. Klager hevdet det mest sannsynlig var en jordfeil i innklagedes nett som var årsak til hans økonomiske tap. Innklagede hevdet at årsaken til at komfyren sluttet å virke mest sannsynlig var at kursen til komfyren var overbelastet. Nemnda la til grunn at jordfeil i nettselskapets nett ikke kunne skade nettkundens anlegg med mindre det også her var jordfeil. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 4. Vedtak, Ansvarsforhold

  Sak: 10-742 Klage vedrørende fakturering for utgifter til reparasjon av pumpe – Kragerø Energi AS

  Saken gjaldt uenighet vedrørende fakturering for utgifter til reparasjon av pumpe. Klager mente at ny pumpe ble anskaffet på initiativ fra innklagedes montører på stedet. Innklagedes montører tilbød å skaffe sakkyndig hjelp til å løse problemet, men innklagede mente det var anleggseiers ansvar å sikre eget anlegg mot uønskede spenningsvariasjoner. Med dissens anbefalte nemnda at klager burde få refundert utgifter i forbindelse med reparasjon av pumpa.

 5. Vedtak, Ansvarsforhold

  Sak: 10-698 Klage vedrørende erstatning for skader på utstyr som følge av overspenning – Stranda Energiverk AS

  Saken gjaldt spørsmål om erstatning for skader på utstyr som følge av overspenning. Klagers bolig var utsatt for overspenningsskader som følge av feil i en trafo. Sterkstrømmen ble transportert via telenettet og forårsaket strømstans og brann i klagers hus. Det oppsto skader på flere artikler. Innklagede erkjente hendelsesforløpet, men ikke erstatningsansvar. Innklagede mente at både trafoens jordingsanlegg og stikkledningenes skjerming mot jordstrømmer fungerte slik de skulle. Nemnda la til grunn årsakssammenheng mellom hendelsen i transformatorkiosken og skadene på klagers utstyr. Når det gjaldt spørsmålet om skadene skyldtes årsaker utenfor innklagedes kontroll, vurderte nemnda om årsaken var en type teknisk feil som måtte forventes å oppstå fra tid til annen og som innklagede burde vært forberedt på. Nemnda la etter en helhetsvurdering til grunn at det her var snakk om en relativt ny transformator som hadde vært prøvet ut i noen måneder uten feil, og at det derfor ikke var grunn til å forvente feil av denne art. Innklagede hadde etter nemndas oppfatning tilstrekkelig sannsynliggjort at skadene i dette tilfellet skyldes årsaker utenfor innklagedes kontroll. Nemnda fant etter dette ikke å kunne anbefale at klager fikk medhold. Enstemmig uttalelse.

 6. Vedtak, Ansvarsforhold

  Sak: 10-693 Klage verdrørende jordfeil – Fredrikstad Energi Nett AS

  Saken gjaldt uenighet vedrørende jordfeil. Klager hevdet at det måtte foreligge en jordfeil og at problemene oppsto etter at det ble satt opp stolpe med nye kabler inn til huset. Klager avviste at det forelå en feil i eget anlegg. Innklagede avviste at det forelå jordfeil og viste til at det ble foretatt en sjekk av nettstasjon og foretatt spenningskontroll og at alle måleresultater var innenfor kravene om leveringskvalitet. Nemnda la til grunn at det ikke var sannsynliggjort feil i innklagedes nett og fant enstemmig ikke å kunne anbefale at klager ble gitt medhold.

 7. Vedtak, Ansvarsforhold

  Sak: 10-687 Klage vedrørende dekning av utgifter som følge av frakobling av strøm – EB Nett AS

  Saken gjaldt uenighet om ansvar for kostnader påført klager som følge av en strømutkobling. Klager hadde innleid et bygningsfirma til å utføre arbeid, men snekkerne fikk gjort minimalt på grunn av strømutkoblingen, Dette medførte ekstra utgifter på kr. 5 600 + mva. Strømutkoblingen ble varslet i lokalavis og på nettselskapets hjemmesider. Klager, som er hytteeier i området, mente slik varsling ikke var god nok. Etter hans oppfatning kunne det ikke forventes at hytteeiere abonnerer på lokalavis og sjekker nettselskapets hjemmesider regelmessig. Nemnda vurderte om varsling hadde skjedd i henhold til krav i Standard nettleieavtale hvor det heter at varsling skal skje på hensiktsmessig måte. Nemnda la vekt på at direkte og individuell varsling ikke var påkrevet og at denne type varslig har vært vanlig i lang tid. Selv om det etter hvert må forventes at mer moderne varslingsmetoder tas i bruk, fant nemnda ikke at varslingen i dette tilfellet stred mot avtalens bestemmelser. Kunden ble derfor ikke gitt medhold. Uttalelsen var enstemmig.

 8. Vedtak, Ansvarsforhold

  Sak: 10-670 Klage vedrørende merkostnader i forbindelse med oppstått jordfeil – Ringeriks-Kraft AS

  Saken gjaldt krav om dekning av forsikringens egenandel. Klagers jordfeilbryter slo ut. Han varslet eget elektrikerfirma og hevdet at jordfeil i nettet skadet hans overspenningsvern. Innklagede hevdet at de arbeidene som var bestilt og gjennomført av installatør ikke kunne belastes dem da dette ikke var avklart med dem i forkant. Med dissens fant nemnda å anbefale at klager ble gitt medhold.

 9. Vedtak, Ansvarsforhold

  Sak: 10-638 Klage vedrørende strømbrudd – krav om erstatning og prisavslag – Nord-Østerdal Kraftlag SA

  Saken gjaldt krav på erstatning og prisavslag som følge av strømbrudd. Klager krevde erstatning for innkjøp av nye gjenstander for kr 5220 og prisavslag på nettleien for 2009 med 50%. Klager anslo at det i løpet av 2009 hadde vært ca 20 strømbrudd. Innklagede pekte på at fram til 2010 hadde nettet ”isolert nøytralpunkt” og at nettet da ble ombygd til spolejordet nett, noe som hadde redusert antall kortvarige utkoblinger. Nemnda var delt i synet på om det forelå en mangel, grunnlag for prisavslag og om det forelå erstatningsansvar. Med dissens ble klager ikke gitt medhold i sine krav.

 10. Vedtak, Ansvarsforhold

  Sak: 10-601 Klage på spenningskvalitet – krav om erstatning – Nord-Østerdal Kraftlag

  Saken gjaldt klage på spenningskvalitet og krav om erstatning for ødelagt utstyr. Partene var enige om at spenningskvaliteten ikke hadde vært tilfredsstillende og i samsvar med forskrift om leveringskvalitet og standard nettleieavtale. Innklagede har utbedret mangelen etter å ha blitt informert om problemene. Klager hevder å ha hatt mangelfull spenningskvalitet i 10 år og at dette har ført til ødelagt utstyr. Klager krevde en erstatning på kr. 32 290 og la til at hun har betalt full nettleie i hele den periode hun har hatt problemer. Innklagede mente skadene kunne vært unngått dersom klager tidligere hadde informert om problemene. Innklagede hevdet i tillegg at årsaken til manglende spenningskvalitet lå utenfor selskapets kontroll. Nemnda kunne ikke se at innklagede hadde sannsynliggjort at årsaken til den manglende spenningskvalitet lå utenfor selskapets kontroll. Det forelå derfor i utgangspunktet et erstatningsansvar for eventuelle skader. Nemnda fant det også sannsynlig at noen skader av denne type kunne skyldes manglende spenningskvalitet, men fant ikke at klager hadde dokumentert/sannsynliggjort et økonomsk tap. Nemnda anbefalte derfor at det ikke ble gitt erstatning. Nemnda drøftet også om det var grunnlag for å gi et prisavslag i nettleien. Nemnda la vekt på at partene i dette tilfelle var enige om mangelen og at denne type mangel medførte problemer for klager. Etter en helhetsvurdering anbefalte derfor nemnda at klager ble gitt et prisavslag i nettleien på 20 % for de siste 3 år, regnet fra den dato mangelen ble utbedret. Ved helhetsvurderingen har nemnda tatt i betraktning at klager burde ha kontaktet innklagede på et tidligere tidspunkt, samtidig som innklagede selv burde hatt større oppmerksomhet på de kunder som har en slik tilknytning til strømforsyningsnettet at spenningen kan komme utenfor gjeldende leveringsvilkår. Uttalelsen var enstemmig.